{ 'title':'بنر همه چی رو در اکسل ثبت کن', 'shortdescription': 'بنر همه چی رو در اکسل ثبت کن برای نمایش به صورت آگهی در سایت', 'description': 'بنر همه چی رو در اکسل ثبت کن در سایز های مختلف برای نمایش به صورت آگهی در سایت', 'image': '', 'importance': 0, 'forgetit': 0 }