{ 'title':'بنر های تصویری سایز ام.پی.یو بزرگ', 'shortdescription': 'بنر های سایز ام.پی.یو بزرگ تولید و پخش شده به عنوان آگهی', 'description': 'بنر های سایز ام.پی.یو بزرگ - monstermpu تولید و پخش شده به عنوان آگهی تصویری', 'image': '', 'importance': 0, 'forgetit': 0 }