{ 'title':'اشتراک کاربر ویژه', 'shortdescription': 'ارتقا کاربر خود به کاربر ویژه', 'description': 'کاربران ویژه می توانند از ابزار سایت به صورت کامل استفاده نمایند.', 'image': '', 'importance': 0, 'forgetit': 0 }